خانه > اخبار > سوالات متداول

چگونه اطلاعات مشتریان را ایمن می کنیم؟

2022-03-04

ما NDA را با مشتری امضا خواهیم کرد تا اطمینان حاصل شود که تمام اطلاعات ارسال شده به ما فقط در کارخانه خودمان استفاده می شود.

هیچ اطلاعاتی در اختیار سایر شرکت ها یا کارخانه ها قرار نخواهد گرفت.

فروشندگان انفرادی یا پرسنل مرتبط مجاز به کپی کردن اطلاعات مشتری نیستند.

تمام اطلاعات محرمانه نزد مدیر کل نگهداری می شود.